دوره و شماره: پروپوزال های اخیراً تصویب شده
پروپوزال های اخیراً تصویب شده: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

هیچ پروپوزالی پیدا نشد.
عناوین پروپوزال/ رساله های که در این بخش ثبت شده است. کد اخلاق دریافت نموده اند و کد اخلاق این عناوین در سامانه https://ethics.research.ac.ir قابل رویت می باشد.