اعضای کمیته اخلاق

رئیس کمیته اخلاق

فرید نجفی

مهندسی مکانیک رئیس دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~fnajafi
fnajafiguilan.ac.ir

دبیر کمیته اخلاق

رضا ابراهیمی آتانی

مهندسی کامپیوتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~rebrahimi
rebrahimiguilan.ac.ir

اعضای کمیته اخلاق

علی مرتضی پور

فیزیک مدیر پژوهشی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~mortezapour
mortezapourguilan.ac.ir

رضا دریایی

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~reza.daryaie
reza.daryaieguilan.ac.ir

عطاالله اسماعیلی

فقه و اصول استادیار گروه معارف و الهیات دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.esmaeili
a.esmaeiliguilan.ac.ir

نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nhosseinzadeh
nhosseinzadehguilan.ac.ir

مرتضی رهبر طارمسری

پزشکی قانونی و مسمومیت استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

rahbar_m46yahoo.com

سیده شیرین شاهنگیان

بیوشیمی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~shahangian
shahangianguilan.ac.ir

پروین بابایی

فیزیولوژی انسانی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

p_babaeigums.ac.ir

طوبا میرزاپور

زیست شناسی سلولی تکوینی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~t.mirzapoor
t.mirzapoorguilan.ac.ir

محسن محمدی گلنگش

آلودگی های محیط زیست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~m.mohammadi
m_mohammadiguilan.ac.ir

محمد روستائی علی مهر

فیزیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~roostaei
roostaeiguilan.ac.ir

کارشناس کمیته اخلاق

پرستو خان عمویی

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس علم سنجی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

gilan_infoyahoo.com
33690370